Thuốc kiểm soát suyễn lâu dài

Có thể quan tâm

Thuốc kiểm soát suyễn lâu dài


- Thuốc hít họ steroid như Fluticasone propionate (Flovent), budesonide (Pulmicort), ciclesonide (Alvesco), beclomethasone (Qvar), mometasone (Asmanex HFA, Asmanex Twisthaler) và fluticasone furoate (Arnuity Ellipta)- thuốc hiệu chỉnh Leukotriene như montelukast (Singulair), zafirlukast (Accolate) và zileuton (Zyflo)
- Thuốc hít kết hợp Steroid và long-acting beta agonist như fluticasone-salmeterol (Airduo Digihaler), budesonide-formoterol (Symbicort), formoterol-mometasone (Dulera) và fluticasone furoate-vilanterol (Breo Ellipta)
- Thuốc Theophylline (Theo-24, Elixophyllin, Theochron) là thuốc làm thả lỏng cơ vòng xung quanh khí quản, làm đường thở thoáng hơn.
Lưu ý là thuốc này có thể có những tác dụng phụ nguy hiểm như tim đập loạn nhịp, động kinh, kèm theo các triệu chứng khác như ói mửa. Vì vậy, bệnh nhân cần phải được theo dõi kỹ kiểm tra máu thường xuyên.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét